Protestantse Gemeente Maarssen (PGM)

Op 10 januari 2015, een dag na het ondertekenen van de verenigingsakte, is de Protestantse Gemeente Maarssen (PGM) gevormd tussen wijkgemeente De Ark in Maarssen-broek en de wijkgemeentes Ichthus en Ontmoetingskerk in Maarssen-dorp.

Hiermee werd in Maarssen de laatste stap gezet in het ‘Samen of Weg’ proces tussen (in dit geval) de Nederlands Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk. De drie wijkgemeenten zijn als volgt ontstaan:

  • Wijkgemeente De Ark: voormalig Samen Op Weg gemeente van Hervormd en Gereformeerd;
  • Wijkgemeente Ichthus: voormalig Hervormd wijk 2;
  • Wijkgemeente Ontmoetingskerk: samengaan van Gereformeerde kerk Open Hof en Hervormd wijk 1.

Sinds de vereniging ressorteert de Dorpskerk (en bijgebouwen) onder de PGM. Daarvoor was het de kerk van de Hervormde Gemeente in Maarssen.


Beknopte geschiedenis Hervormde Gemeente Maarssen

Deze geschiedenis begint bij de komst van het christelijk geloof in Maarssen. Dat is in feite al ruim 13 eeuwen geleden voor het geheel van de Maarssense samenleving, maar wordt hier toegespitst op de Hervormde Gemeente Maarssen.

De historie van de hervormde gemeente van Maarssen is verbonden met het gereformeerde geloof, voorafgegaan door het christelijke geloof, zoals dat door Bonifatius en Willibrord naar Nederland is gebracht en dat later werd aangeduid als het Rooms-katholieke geloof. Zo rond het jaar 700 lag Maarssen (Marsua) aan de rand van het oorspronkelijk Romeinse gebied waar de Friezen zelfs tot ver in Duitsland de macht hadden. Utrecht lag in het noorden van het Gallische rijk, waarvan het noordelijke deel bewoond werd door de Franken.

De monnik Willibrord kwam in 690 vanuit Engeland aan land bij Katwijk en vestigde zich in Utrecht onder bescherming van de Frankische koning. Willibrord ging zending bedrijven onder de Friezen en heeft gebruik gemaakt van de waterweg die ernaar toe leidde, de Vecht. Deze rivier stond toen in open verbinding met de Zuiderzee. Het ligt voor de hand dat hij – evenals later ook de uit Ierland afkomstige Bonifatius – het Evangelie van Jezus Christus ook hier in het latere Maarssen heeft verkondigd. De naam Marsna of Marsua stamt al uit de Romeinse tijd en betekent ‘moeras’ of ‘moerassig land’. En dat geeft goed aan hoe drassig en nat het land was, hoewel er al vroeg een kerk op gebouwd werd.

In feite is de overgang naar het protestantisme zonder echte strijd verlopen en heeft een halve eeuw geduurd. In 1570 kwam pastoor Albert Jan Glasius, die in 1581 als predikant verder ging. Daarna nog een aantal voorgangers, die wisselend waren in hun geloofsovertuiging en soms zelfs werden afgezet. Er woedde landelijk een strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten, al heeft de kerk in Maarssen daar weinig van gemerkt.